Her Şey Türkiye için..
İnternetteki Bilgi Kaynağınız
Haberler
Yazdır

 Mac adress : Bir ağa bağlı her bir port veya cihaza verilen adres. Ağdaki diğer cihazlar,  yönlendirme tablolarını ve veri yapılarını yenilemek için bu adresleri kullanırlar.
 Machine Dependent:
Makine bağımlı. Bir yazılımın sadece belli özelliklere sahip bilgisayar modeli üzerinde çalışabileceğini gösteren terimdir.
 Machine Independent:
Makineden bağımsız. Üzerindeki bilgisayarlara bağımlı olmayan çok farklı bilgisayar modellerinde çalışan yazılımlar için kullanılan terim.
 Machine Language:
Makine dili. Bilgisayardan ne istediğimizi belirtmek için kullanılan dil.
 Macintosh:
Apple firması tarafından geliştirilmiş bir tür bilgisayardır, aynı zamanda MAC olarak da adlandırılır. Bu bilgisayarlar çok yaygın olarak kullanılan PC türü cihazlarla uyumlu değildirler ve kendilerine has yazılımları vardır.
 Macro:
Makro. Bir yazılımı kullanırken çok sık tekrar edilen işleri kolayca halledebilmek için kullanılan yüksek seviye bir programlama aracıdır.
 Mail Box:
Posta kutusu. E-posta yazılımlarında her kullanıcıya gelen mesajların içinde tutulduğu yapıdır.
 Mail Merge:
Adres-Mektup birleştirme. Bir çok kelime işlem yazılımı tarafından bir seferde birden fazla alıcıya gönderilecek tipte mektupları düzenlemek için kullanılan sisteme verilen isimdir.
 Mailing list :
Postalama listesi. Belirli bir konuda periyodik e-posta dağıtımı yapılan insanların oluşturduğu liste.
 Mainframe :
Ana bilgisayar. IBM gibi şirketler tarafından üretilen büyük ölçekli bilgisayarlar için kullanılır.
 Main Memory:
Ana bellek. Bilgisayarın çalışması sırasında işleyeceği tüm verilerin toplandığı bellek alanı. (RAM)
 Map:
Bir programın çalışmaya hazır halinin yapısını içeren dosyadır.
 Margin:
Kenar boşluğu. Bir sayfanın herhangi bir kenarı ile metin arasında yer alan boşluğa verilen isimdir.
 Mass Storage:
Depolama. Büyük miktarda verinin kalıcı olarak depolanmasına olanak sağlayan araçlar için kullanılır.
 Maximize:
Büyütmek. Grafik arayüzüne sahip ortamlarda bir pencereyi ekranı kaplayacak şekilde görüntülemek için kullanılan komuttur.
 Maximum rate :
En yüksek hız. Sanal bir devreden geçmesine izin verilen maksimum veri hızı.
 MB (megabyte) :
Bilgisayar belleği veya depolama alanı için kullanılan bir ölçü. 1. 048. 576 byte'ı gösterir.
 Mbps (megabits per second) :
Veri iletiminde bant genişliği ölçüsü.
 MCA/Micro Channel Architecture:
IBMPS/2 bilgisayarlar ile piyasaya sunulan yeni bir veri yolu mimarisi.
 Mean time between failure (MTBF) :
Arıza arası çalışma süresi. Bir donanımın ne kadar güvenilir olduğunu gösteren bir ölçü. Bu ölçü pek çok donanım için bin hatta onbin saatler mertebesindedir. Örneğin bir sabit disk için bu ölçü 300 bin saat olabilir.
 Media :
Ortam. İletişim işaretlerinin üzerinden geçtiği çeşitli fiziksel ortamlar. Genel olarak ağ ortamı çift bükümlü, koaksiyel ve fiber optik kablolar ile atmosferden oluşur.
 Media rate :
Ortam hızı. Belirli bir ortam tipi için maksimum trafik hızı.
 Megabit : Veri iletişiminde 1 milyon bit'dir.
 Megahertz (MHz) : Bilgisayar işlemcilerinin saat hızı ölçüsü olarak kullanılır.
 Memory:
Bellek. Veri saklama alanlarına verilen isimdir.
 Memory Reident:
Sürekli bellekte duran anlamına gelen terimdir.
 Menu:
Bir komut ya da seçenek listesi. Bir yazılımı oluştururken verilecek komutların çeşitli guruplar halinde bir araya getirilmesi ile oluşan yardımcı araçlardır.
 Merge:
Birleştirmek, kaynaştırmak. Aynı yapıya sahip iki dosyayı tek bir dosya haline getirmek.
 Message :
Mesaj. 1) e-posta kullanımında, postanın bir parçasıdır. 2) Genel olarak bilgisayar kullanımında, bilgisayarın bir işlem, hata veya herhangi gelişen bir şartın durumunu kullanıcıya veya sistem operatörüne bildirmek için gönderdiği bilgi. 3) Bazı iletişim yöntemlerinde bir programdan veya kullanıcıdan diğerine iletilen bilgi veya veri birimidir. 4) Nesne yönelimli programlamada, bir nesnenin bir başkasından bir işlem talep etme yolu.
 Message queueing : Mesaj kuyruklama. Programlamada, işlemlerin veriyi bir arayüz kullanarak sistemin yönettiği mesaj kuyruğuna alması yöntemi.
 Message switching : Mesaj anahtarlama. Mesajların ağ üzerindeki bir noktadan diğerine aktarılmasında kullanılan anahtarlama tekniği. Mesaj, iletim yolu hazır olana kadar her bir noktada bekletilir.
 Metropolitan Area Network (MAN) :
Yerel alan ağından daha geniş bir bölgedeki bilgisayar kaynakları ile kullanıcıları birbirine bağlayan ağ. Geniş alan ağından (WAN) daha dar bir bölgeyi kapsar.
 Microcode :
Mikro kod. Makine komutları ve bir bilgisayarın temel işlemleri arasındaki iletim katmanı. ROM'da saklanır.
 Microprocessor : Bir bilgisayarın ana işlemcisi.
 Microsegmentation :
Bir ağın daha küçük parçalara bölünmesi. Genellikle ağ cihazlarının toplam bant genişliğini artırmak için kullanılır.
 Microwave :
1-30 GHz arasındaki elektromanyetik dalgalar. Büyük bant genişliğine sahip işaretlerin kablosuz iletiminde kullanılırlar.
 Middleware : İki ayrı program arasında aracılık eden herhangi bir program için kullanılır. Genel olarak, belirli bir veritabanına erişmek üzere yazılmış uygulamaların başka veritabanlarına erişmesini sağlamak için kullanılırlar.
 MIDI (Musical Instrument Digital Interface) : Kişisel bilgisayar ses kartları tarafından desteklenen sayısal bir sentezleyici ile müzikleri kaydetmek ve yeniden çalmak için tasarlanmış protokol.
 MiniComputer:
Mini bilgisayar. Büyüklük ve kapasite açısından ana bilgisayarlarla iş istasyonları arasında yer alan bilgisayar tipi.
 Minimize:
Grafik kullanıcı yüzüne sahip ortamlarda bir pencereyi simge durumuna indirme işlemidir.
 MIPS (millions of instructions per second) :
Bir işlemcinin bir saniyede işlediği komut sayısı.
 Mirror site :
Ayna (kopya) site. Bir Web sitesinin veya bir sunucudaki dosyaların, ağ trafiğini azaltmak için başka bir ağ sunucusuna kopyalanması.
 MIS (management information systems) : Bir kurumda iş operasyonları hakkında bilgi sağlayan bilgisayar sistemi.
 Mode:
Durum. Bir program ya da bir aracın içinde bulunduğu duruma denir.
 Modem (modulator-demodulator) :
Bir bilgisayardan başka bir bilgisayar veya sayısal cihaza gidecek olan sayısal işaretleri telefon kablosundan gidecek şekilde analog işaret haline getiren, gelen analog işaretleri de sayısal işarete çeviren cihaz.
 Modula-2:
Pascal programlama dilini yazan Niklaus Wirth tarafından, bu dilde bulunmayan bazı özellikleri de içerecek şekilde yaratılan programlama dili.
 Modulation :
Modülasyon. Bir elektronik veya optik işaret taşıyıcıya bilginin eklenmesi. Modülasyon, doğru akıma (açma kapama şeklinde), alternatif akıma ve optik işaretlere uygulanabilir.
 Module:
Program parçasına verilen isimdir, modül.
 Monitor:
Ekran. Bilgisayarlar ile kullanıcılar arasındaki görsel bağlantıyı sağlayan birimdir.
 Monochrome:
Tek renk. Bir zemin ya da yüzey rengi kullanılarak oluşturulan görüntü ya da baskılar için kullanılır.
 Monospacing:
Her karakterin aynı genişliğe sahip olduğu fontlar için kullanılan terimdir.
 Morphing:
Bir animasyon yöntemi. Bir şeklin yavaşça başka bir şekle dönüştürülmesi işlemidir.
 Motherboard:
Anakart. Bilgisayardaki temel devre ve bileşenleri üzerinde bulunduran kart.
 Motion Jpeg:
Bir dijital görüntü saklama ve sıkıştırma standardı.
 Mause:
Fare. İmlecin ekran üzerindeki hareketlerini kontrol eden araç.
 MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) :
Orijinal ses kalitesini koruyarak, bir ses dizisini küçük bir dosyaya sıkıştırmak için geliştirilen standart bir teknoloji ve format.
 MPEG (Moving Picture Experts Group) : ISO'nin (International Organization of Standardization) himayesinde çalışan MPEG, sayısal video ve sayısal ses sıkıştırma standartlarını geliştiriyor. MPEG standartlarının her biri farklı amaçlar için geliştiriliyor.
 Multiaccess network :
Çok erişimli ağ. Birden fazla cihazın aynı anda bağlanarak iletişim kurmasına izin veren ağ.
 Multicast :
Bir gönderici ile ağ üzerinde birden fazla alıcı arasında kurulan iletişim.
 Multicast adress : Bir çok ağ cihazını gösteren tek adres.
 Multilayer switch : Çok katmanlı anahtar. MAC adreslerine ve ağ adreslerine dayanan paketleri filtreden geçiren ve ileten anahtar.
 Multimedia : Metin, ses ve video'nun birleşimi için kullanılır.
 Multimode fiber :
Çok modlu fiber. Farklı frekanslardaki ışığı yayabilen optik fiber.
 Multimedia Kit:
Çoklu ortam paketi. Bir PC'nin çoklu ortam uygulamalarını çalıştırabilmek için sahip olması gereken donanım ve yazılım ürünlerini içeren paket.
 Multimedia Pc:
Çoklu ortam uygulamalarını çalıştırabilen PC'ler için kullanılan terim.
 Multiplexing :
Çoklama. Birden fazla işaretin veya bilgi dizisinin aynı anda tek bir ortamdan iletilmesinin sağlanması. Analog işaretler genellikle FDM (frequency-division multiplexing) ile çoklanırken, sayısal işaretler TDM (time-division multiplexing) ile çoklanırlar.
 Multiprocessing :
Bir programın işlemlerinin birden fazla işlemci tarafından koordine edilmesi.
 Multitasking :
Çok görevlilik. Bilgisayar programcılığında bir görev, işletim sistemi tarafından kontrol edilen programlamanın temel birimidir. Bugünün işletim sistemlerinin çoğu birden fazla görevin aynı anda yapılmasına izin verir.
 Multithreading : Thread, birden fazla kullanıcıyı aynı anda idare edebilen bir programın tek bir kullanımına ilişkin bilginin tutulduğu yerdir. Program açısından ise, bir kullanıcıya hizmet vermek için gereken bilgidir. Bugünün işletim sistemleri her bir kullanıcı için yer ayırıp multithreading'e izin veriyorlar.
 Multi-User:
Çok kullanıcılı. Birden fazla kullanıcının aynı anda kullanabildiği sistemleri belirtmek için kullanılır.
 Multivendor network :
Çok üreticili ağ. Birden fazla üreticinin ekipmanından oluşturulan ağ. Bu tip ağlarda tek üreticili ağlardan daha çok uyumluluk problemi yaşanır.
 Mux : Çoklayıcı (multiplexing) cihazı. Tek bir hat üzerinden birden fazla işaretin iletilmesini sağlar.