Her Şey Türkiye için..
İnternetteki Bilgi Kaynağınız
Haberler
Yazdır

 UART (Universal Asynchronous Receiver/TRansmitter) : Bir bilgisayar arabirimini kontrol etmek için seri cihazlara takılan programlanabilir yonga.
 UHF band:
3 Ghz arasındaki frekansları içeren radyo bandı.
 Ultrasound:
Hızı, ses hızından yüksek olan.
 Unavailable:
Kullanılmayan, yararlanılmayan.
 Under construction:
Kurulmakta olan site, yapım aşamasında. Internet ortamında bir örün sitesinin henüz kurulmakta olduğunu belirten deyim.
 Underline:
Altını çizmek.
 Undo:
Geri almak, iptal etmek.
 Unformatted:
Formatlanmamış. Bilgi işlemde giriş ya da çıkış işlemlerinden önce hiç bir düzenlemenin yapılmaması.
 Unicast :
Ağdaki tek bir hedefe gönderilen mesaj.
 Unicast address : Tek bir ağ cihazını gösteren adres.
 Unicode:
Dünyanın bütün dillerini kapsayan, karakter başına 16 bit kullanan, dolayısıyla 65. 000 karakteri gösterebilen karakter kodlama sistemi.
 Uniform:
Düzgün, bir biçimli.
 Union:
Ortaklık. C Programlama dilinde birden fazla tip sahibi olup herhangi bir anda ancak bir tipte olabilen değişken. Veritabanında yapılan aramada iki arama anahtarının birlikteliği.
 Unit:
Birim, aygıt. Bir işi yapacak olan alet, aygıt, sistem.
 Universal:
Evrensel, genelgeçer.
 Unix :
Interaktif zaman paylaşımlı bir sistem olarak 1969'da Bell laboratuvarlarında geliştirilmiş bir işletim sistemi.
 Unpack:
Açmak. Bilgi işlemde verileri yoğunlaştırılmış biçimden özgün biçimlerine getirmek.
 Unsigned:
İşaretsiz.
 Unzip:
Zip sıkıştırmasını açmak.
 Update:
Güncelleme. Bir bilgi işlem sisteminde yeni bilgiler eklemek, eski bilgileri tazelemek gibi etkinlikler; örneğin dosya güncelleme.
 Upgrade:
Niteliğini iyileştirmek, sınıf atlatmak. Bilgisayar yazılım ya da donanımını daha iyisi ve yenisiyle değiştirmek.
 Uplink :
Uydu iletişiminde downlink, uydudan yer istasyonuna veya alıcıya yapılan bağlantıdır. Uplink ise yer istasyonundan uyduya yapılan bağlantıdır.
 Upload:
Yukarı yönde yükleme. Herhangi bir bilgi depolama yerinden, çoğunlukla kişisel bilgisayardan, genellikle daha üstün bir bilgisayar belleğine veri gönderme.
 Uploading :
Bir sistemden diğerine, büyük bir sisteme yapılan dosya transferi.
 UPS (uninterruptible power supply) :
Kesintisiz Güç Kaynağı - KGK. Elektrik enerjisi kesildiğinde sisteminizin en azından kısa bir süre de olsa çalışmasını sağlayan cihaz. Ayrıca sisteminizi güç dalgalanmalarına karşı da korur.
 URL (Universal Resource Locator) :
Internet üzerinden ulaşılabilecek bir dosyanın adresi. Bu adres bir Web sayfasını, bir görüntü dosyasını, CGI uygulaması veya Java applet'i gibi bir programı ve HTTP tarafından desteklenen herhangi bir dosyayı gösterebilir.
 Usability:
Kullanılabilirlik. Bilgi işlemde kullanımı kolay ve anlaşılır olan yazılım veya donanım.
 User:
Kullanıcı. Bir sistemin hizmetlerine gereksinen herhangi biri. Örneğin kullanıcı erişimi,  kullanıcı kodu, kullanıcı arayüzü , kullanıcı etiketi, kullanıcı terminali.
 Userid:
Kullanıcı adı. Bir bilgisayar sisteminde bir kullanıcıyı tanıtan özel karakter dizgisi.
 Utility :
Yardımcı yazılım. Bilgisayarda, işletim sisteminin sağladıklarına ek özellikler getiren küçük program.
 UTP (unshielded twisted-pair) :
En çok kullanılan bakır telefon kablosu.
 V. 24 :
DTE ve DCE arasındaki fiziksel bir katman arabirimi için ITU-T standardı.
 V. 32 : 4. 8 veya 9. 6 Kbps hızlarda çift yönlü veri iletişimini sağlamak için ITU-T standardı seri hat protokolu.
 V. 32bis : V. 32'yi 14. 4 Kbps hızına genişleten ITU-T standardı.
 V. 34 : Seri bir hat protokolunu belirleyen ITU-T standardı. V. 34, 28. 8 Kbps hızını ve gelişmiş veri sıkıştırma tekniğini de içererek V. 32 standardını genişletiyor.
 V. 35 : Bir ağ erişim cihazı ile bir paket ağı arasındaki iletişim için kullanılan senkron, fiziksel katman protokolunu tanımlayan ITU-T standardı. V. 35 daha çok Avrupa ve ABD'de kullanılır, 48 Kbps hız sağlar.
 V. 42 : V. 32 ve V. 32bis ile aynı iletişim hızı ve aynı standartları kullanır. Fakat daha iyi bir hata düzeltmeye sahiptir, o nedenle daha güvenli bir standarttır.
 Validation:
Sağlama, geçerlilik sınaması. Bir ölçme aracı ya da ölçümün konusuna uygunluğunu ve her türlü dizgeli, dizgesiz yanılgıdan arınmışlığını gösterme.
 Value:
Değer. Bir simgeye karşılık gelen nicelik ya da tutar. Bir simgeye, parametreye, değişkene atanan değer.
 VAR (value added reseller) :
Değer Katan Satıcı. Bilgisayar sektöründe, var olan bir ürünü alıp, ona özel bir uygulama gibi değerler katarak, farklı bir paket olarak satan kurum.
 Variable:
Değişken. Değeri değişebilen ve çoğunlukla ölçülebilen bir nicelik ya da özellik. Programlama dillerinde herhangi bir anda tek bir tane olmak üzere farklı değerler alabilen dil nesnesi.
 Vector:
Vektör, yöney. Sıralı sayı kümesi ile tanımlanan nicelik. Bilgisayar grafiğinde yönlü doğru çizgi.
 Verification:
Doğrulama. Bir sistem ya da bileşenin geliştirilme sürecinde belirli bir evresinin istenen koşulları sağlayıp sağlamadığının saptanması.
 Version:
Sürüm. Bir belge ya da yazılım programının başlangıçtaki dağıtımı ya da aradaki düzeltmeleri de içeren ara dağıtımı.
 Vibration:
Titreşim. Esnek bir maddenin ya da dalgalanan bir ortamın denge durumundan ayrılıp bırakılmasıyla başlayan yinelemeli devinim.
 Video card:
Grafik kartı, video kartı. Bilgisayarın ürettiği grafik ve verileri saklayan ve ekrana sürekli tazeleyerek getiren ekleme kart.
 Video compressor:
Video sıkıştırıcısı. Video işaretlerini sayısal olarak sıkıştırarak iletim bant genişliği ve bellek hacmini azaltan aygıt ya da yöntem.
 Video conferencing:
Videokonferans. İki ya da daha çok nokta arasında iki yönlü konuşma ve görüntünün aktarımı ile oluşturulan iletişim oturumu.
 Video streaming:
Duraksız video aktarımı. Internet üzerindeki video dosyaların gerçek zamanda okunması.
 View:
Bakış. Veri yönetiminde ilgili alanların, sınıfların, ilişkilerin, özelliklerin, kısımların vb. Belirli bir amaca yönelik olarak derlenmesi.
 Viewpoint:
Bakış açısı.
 Virtual circuit :
Sanal devre. İki ağ cihazı arasında güvenli bir iletişim oluşturmak için kurulan mantıksal devre. Sanal devreler, Frame Relay ve X. 25'de kullanılırlar. ATM'de sanal devreye sanal kanal denir.
 Virtual:
Sanal. Görünürde gerçek gibi olup, aslında başka araçlarla hayata geçirilen.
 Virtual Private Network (VPN) :
Sanal özel ağ. Herkese açık olan iletişim altyapısını kullanan özel bir veri ağıdır. Tünel protokolu ve çeşitli güvenlik prosedürleri ile izinsiz girişlere karşı korunur.
 Virus:
Virüs. Bir bilgisayarda sistem öz kaynaklarını boğacak şekilde belleği bozan program.
 Visibility:
Görünürlük. Bilgisayar grafiğinde bir öğrenin ekranda görünüp görünmeyeceğini belirleyen özellik.
 Visual:
Görsel.
 VLAN (Virtual LAN) :
Sanal yerel ağ. Birçok farklı ağ bölümüne dağılmış olan, ancak aynı kabloya bağlıymışlar gibi birbiri ile iletişim kurmaları sağlanan, bir veya birkaç yerel ağ üzerindeki cihazlar grubu.
 Voice:
Ses
 Voice over IP (VoIP) :
IP üzerinde ses. IP (Internet Protocol) protokolunu kullanarak ses bilgisinin yayılmasını yönetme özellikleri.
 Volume:
Gürlük, kazanç. Ses genliğinin düzeyi. Bir nesnenin uzayda tuttuğu üç boyutlu yer.
 VRML (Virtual Reality Modeling Language) :
Sanal gerçeklik modelleme dili. Üç boyutlu görüntü dizilerini tanımlayan ve kullanıcılarının onlarla etkileşim içinde olmasını sağlayan bir dil.